Om oss

Om Städa Rent AB

Städa Rent är ett lokalvårdsföretag med inriktning på kontraktstädning
av kontor, trappor, butiker, skolor, hem städningar mm.

Vår affärsidé och viktiga policies:

Vår affärsidé och våra policies är bra vägvisare för vår verksamhet och våra medarbetare. De ger också en större möjlighet att få personalen att känna motivation och arbetsglädje. Vi skall erbjuda miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad, tillgänglighet och kvalitet.

Städa Rent skall utföra lokalvård med hög kvalitet till konkurrenskraftiga villkor och priser för den offentliga och privata sektorn inom Storstockholm.

 

Kvalitetspolicy:

  • uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

 

Miljöpolicy

  • minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

 

Personalpolicy

  • skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

 

Arbetsmiljöpolicy

  • skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

 

Jämställdhetsplan

  • ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm

 

Drogpolicy

  • alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem

 

Utbildningspolicy

  • All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

 

 

Våra kännetecken och konkurrensmedel

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet – Att vi gör
lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett
individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram. Flexibla med snabb om- och uppställning vid
nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela
organisationen.

 

Vårt kundvårdsprogram

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på
kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller,
information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en
checklista på vad vi kan erbjuda.

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi förebygger ohälsa och olycksfall och strävar att uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har en rutin för att hjälpa till vid
långtidssjukdom, tillbud, kriser och olyckor. Med rehabiliteringsplan
och arbetsanpassning. Vi gör riskbedömningar av städobjekt. Vi
utbildar/informerar om hälsorisker, belastningsergonomi mm. Våra
skyddsombud gör kontinuerliga skyddsronder.

 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Både intern- &
externutbildning. Vi har ett nära samarbete med leverantörerna avseende
utbildning, nya metoder och teknik. Alla nyanställda genomgår en grundlig introduktionsutbildning. Vårt internutbildningsprogram, som alla lokalvårdare skall genomgå omfattar städmetoder, teknik, mtrl/kem, kundservice, ISO-system, arbetsmiljö mm.

 

Säkerhet och sekretess

Vi tillämpar och garanterar full sekretess mot kunder. Våra städare har
tystnadsplikt. Nycklar/passerkort kvitteras och förvaras betryggande.
Vi är ansvarsförsäkrade hos Folksam (max 10 MSEK)för de skador som
eventuellt inträffar. Våra lokalvårdare bär Städa Rent:s enhetliga
arbetskläder med logga.